Jonas Johansson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4456

E-post: jonas.johansson@hb.se

Rumsnummer: B413

Signatur: JNJO

Jag är adjunkt och doktorand med bakgrund som fritidspedagog och idrottslärare. Min undervisning på Högskolan i Borås berör främst barns lek, fysisk aktivitet och utomhuspedagogik men jag är även inblandad i kurser med annat innehåll.

I mina doktorandstudier intresserar jag mig för hur samhälleliga kunskaper, normer och värden påverkar barns fysiska aktivitet inom utbildning. Avhandlingsarbetet har som övergripande syfte att belysa och kritiskt granska diskurser inom talet om barns fysiska aktivitet i fritidshem och skola. I avhandlingen försöker jag ge svar på vilket sätt som talet om barns fysiska aktivitet i fritidshem och skola ses som en del av övergripande samhällsdiskurser som berör fritidshem, skola och fysisk aktivitet, samt vilka konsekvenser dessa diskurser kan få för hur verksamhet i fritidshem och skola konstrueras.