Barns delaktighet i fritidshemmet

Barns delaktighet i fritidshemmet

Syftet är att förstå vad barns delaktighet i verksamheten innebär och därigenom skapa en lärandemiljö som möjliggör delaktighet. Syftet har formulerats utifrån de behov som representanter för skolan har identifierat och genomförandet har gemensamt diskuterats. Lärarna upplever svårigheter att ta tillvara barnens perspektiv i den dagliga verksamheten och vill utöka deras möjligheter att vara delaktiga.