Lisa Loenheim

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4586

E-post: lisa.loenheim@hb.se

Rumsnummer: B516

Signatur: LILO

Om mig och min forskning

Jag är lektor i svenska språket vid Högskolan i Borås sedan 2021. Jag har ett brett intresse för humaniora (språk, litteratur, idéhistoria), men har också valt att fördjupa mig, vilket ledde fram till en doktorsexamen i nordiska språk från Göteborgs universitet 2019. Språkinlärning, språkliga mönster och lexikologi är några teman som engagerar mig. Dessa teman behandlas, inom den kognitiva lingvistikens ram, i min avhandling med titeln Att tolka det sammansatta. Befästning och mönster i första- och andraspråkstalares tolkning av sammansättningar (2019).

Mitt intresse för språkinlärningsfrågor och språkliga mönster har även utmynnat i publikationer om konstruktionsgrammatik i undervisning och en forskningsöversikt (Loenheim & Hult 2020) om inlärningsordböckerna i serien Lexin (Lexikon för invandrare). Jag har även bidragit med ett textunderlag till ett kapitel om särskrivning i boken Språkrådet rekommenderar. Perspektiv, metoder och avvägningar i språkriktighetsfrågor (2023). Ett annat ämnesområde som intresserar mig och som jag skrivit inom är språkhistoria.

För närvarande är jag verksam i forskargrupperna Justice Education and Didactics (JEDi) och Språk- och litteraturdidaktik (SPLITT).

Undervisning och handledning

Jag är utbildad folkhögskollärare, och jag har ett stort engagemang för undervisning. Jag verkade som lärare vid Göteborgs folkhögskola under åren 2004–2020, med en längre tjänstledighetsperiod för forskarstudier vid Göteborgs universitet 2012–2018. På folkhögskolan undervisade jag framför allt i svenska och svenska som andraspråk, på gymnasienivå. Som doktorand undervisade jag på kurser i språkhistoria samt verkade som språkhandledare i akademiskt skrivande på uppdrag av Enheten för akademiskt språk.

På Högskolan i Borås undervisar och handleder jag på grund- och ämneslärarprogrammen, masterprogrammet i pedagogiskt arbete och i uppdragsutbildning. Jag undervisar främst i svenskämnets språkliga delar, t.ex. grammatik, språkhistoria, nordiska språk och akademiskt skrivande. På ämneslärarprogrammet är jag även delaktig i kursutveckling.

Publikationer

Områden

Forskargrupper