Martin Hugo

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4559

E-post: martin.hugo@hb.se

Signatur: MRHU

Forskning

Mitt forskningsintresse handlar om hur meningsfullt lärande ser ut för marginaliserade elevgrupper i olika delar av utbildningssystemet. Forskningen är praktiknära och handlar om elever med låga meritvärden, tvångsomhändertagna barn och ungdomar, elever med olika funktionsnedsättningar och barn och ungdomar i missbruksproblem. Ett avgränsat fokus på enbart undervisning, klassrum och ämnesinnehåll är ett för snävt perspektiv för att dessa elevgrupper ska kunna lyckas i skolan. I flera av mina forskningsprojekt har datainsamling skett i mycket komplexa miljöer. I två olika projekt har jag blivit anlitad som expert angående att intervjua barn och ungdomar i utsatta livssituationer.

Jag ingår i två forskningsnätverk; Nordiska forskarnätverket i relationell pedagogik (NORP) och Nordiska forskarnätverket för skolsociala frågor. Jag medverkar också i ett forskningsprojekt inom socialpedagogik på Linnéuniversitetet. Därutöver har jag medverkat som mover i ett Vinnovaforskningsprojekt som handlade om att öka samverkan mellan universitet och omgivande samhälle. Detta resulterade i ett uppdrag som nätverksledare för Jönköpings län 2016-2020. Det var ett regeringsuppdrag som handlade om att leda regionens samordnare för nyanländas lärande i deras arbete med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i det systematiska kvalitetsarbetet.

Jag handleder också fyra doktorander. Doktorandernas avhandlingar har olika inriktningar och handlar om; Kriminalvårdens klientutbildning, Undervisning på Folkhögskolan, Föräldrars delaktighet i förskolan och Grundskolans digitalisering.

Undervisning

Jag har 22 års erfarenhet av att undervisa i olika kurser inom lärarutbildningar. Främst har min undervisning varit handledning och examination av examensarbeten och kurser i skolnära forskningsmetoder, vetenskapsteori, rapportskrivning och specialpedagogik. Jag har också ansvarat för fristående kurser i Humanekologi, Socialpedagogik och Aktionsforskning.

På avancerad nivå har jag undervisat i metod- och uppsatskurser på Masterprogram i Pedagogik och Specialpedagogik och i professionsprogram för lärare i olika kommuner där lärare har erbjudits uppdragsutbildningar för att få en magisterexamen.

Inom forskarutbildning har jag undervisat, varit kursansvarig och examinator i flera olika kurser, främst med innehåll inom kvalitativ metod; fenomenologi, etnografi, deltagande observation, forskningsintervjuer och forskningsdesign.

Samverkan med omgivande samhälle och olika myndigheter

Sedan jag började med forskning 2003 har jag anlitats externt mer än 300 gånger för att föreläsa om min forskning för grund- och gymnasieskolor, folkhögskolor, komvux, universitet och ideella föreningar. Myndigheter som jag har utfört uppdrag åt i olika sammanhang är Skolverket, Skolinspektionen, Socialstyrelsen, SPSM, MUCF och Statens institutionsstyrelse. Uppdragen har handlat om vetenskapliga granskningar, textproduktion och föreläsningar.

Biografi

Martin Hugo, född 1968 på Södermalm. Grundskollärarexamen 1994. Anställd som grundskollärare 1995-1999. Magisterexamen i pedagogik 1997. Magisterexamen i humanekologi 2001. Anställd som lärare, doktorand och forskare på Jönköping university 2000-2021. Disputerade i pedagogiskt arbete med avhandlingen Liv och lärande i gymnasieskolan 2007. Avhandlingen var den mest lästa på skolporten under 2007 och 2008. Docent i pedagogik 2019. Har varit verksam som forskare i forskningsmiljön Livslångt Lärande 2016-2021. Anställd på Högskolan i Borås från 2022-01-01.