Per Nordén

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4082 E-post: per.norden@hb.se Rumsnummer: B503 Signatur: PENO

Från hösten 2011 var jag anställd vid Institutionen för Pedagogik, Kommunikation och Lärande (IPKL) vid Göteborgs Universitet. Hösten 2018 disputerade jag i Barn och Ungdomsvetenskap med avhandlingen ”Regnbågsungar: Familj, utbildning, fritid”. I denna intervjustudie riktas intresset mot regnbågsbarnens levda erfarenheter och hur de som tonåringar och vuxna nu berättar om sina familjer och sina erfarenheter från utbildning och fritid. Studiens resultat illustrerar hur regnbågsbarnen navigerar och förhandlar sin queera släktskapsstruktur inom en rad sociala och rumsliga sammanhang. Alldagliga händelser, såsom att prata om sin familj i skolan, tvingar regnbågsbarnen att förklara sig, utbilda sin omgivning, och till och med att behöva värja sig från psykiskt och fysiskt våld. När heterosexism, transnegativitet och andra former av maktrelationer visar sig strävar regnbågsbarnen till att överkomma dessa genom olika former av vardagsmotstånd. I studien ingår 28 informanter. Det empiriska materialet analyseras utifrån Essexskolans diskursteoretiska förfaringsätt: Laclau, Mouffe, Glynos, Howarth och analyseras utifrån en poststrukturell, feministisk och queerteoretisk teoribildning: Butler, Ahmed, Halberstam och Stockton.  

Sedan våren 2020 arbetar jag vid Högskolan i Borås vid Institutionen för Pedagogiskt Arbete (IPA). Där är jag för närvarande verksam i två forskningsprojekt. Den första (1) studien heter ”Hen i fritidshem?: Blivande fritidshemslärare reflekterar över sin utbildning, yrkesroll och kompetens att möta barn med transidentitet”. Det empiriska materialet analyseras utifrån tematisk analys och Deleuze poststrukturella perspektiv. Den andra (2) studien är en autoetnografisk studie som utgår från ett praktiknära forskningsprojekt som pågick under ett års tid ”Uppdrag forskningscirkel: Ett ULF-projekt på landsbygden”. Det empiriska materialet analyseras utifrån Scollons medierade diskursanalys (MDA). Jag är aktiv i forskargruppen Justice, Education & Didactics (JEDi).  

Sedan 2021 är jag koordinator för Högskolan i Borås ULF-projektet där ULF står för Utveckling, Lärande, Forskning. Målet med ULF är att ta fram en infrastruktur som syftar till att utveckla och testa hållbara, långsiktiga samarbetsmodeller mellan lärosäten och skolor när det gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Tanken är att dessa samarbetsmodeller ska stärka den vetenskapliga grunden och det vetenskapliga förhållningssättet i skolan, samt stärka kopplingen mellan pedagogisk forskning och praktik i skolorna. En viktig del av detta är att göra det möjligt för yrkesgrupper inom skolor, inte bara forskare inom den akademiska världen, att initiera forskning som är relevant för skolor. Vi har idag flera aktiva ULF-projekt som utgår från Högskolan i Borås.   

I min undervisning möter jag studenter i Borås, Varberg och Skövde som studerar till lärare inom fritidshem, förskola, förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9 samt mastersstudenter i pedagogiskt arbete.