Wout Dillen

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: wout.dillen@hb.se

Signatur: WODI