Emma Román

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4427 E-post: emma.roman@hb.se Rumsnummer: C322 Signatur: EARO

Jag är doktorand i Biblioteks- och informationsvetenskap inom den nationella forskarskolan ReSource: Läsningens och källkritikens omvandling i digitala kulturer. Mitt avhandlingsprojekt fokuserar på svenska folkbibliotek i relation till den så kallade gröna omställningen. Mer specifikt intresserar jag mig för skärningspunkten mellan bibliotek som bildnings- och kulturinstitution och klimatkrisens samhälleliga utmaningar. Jag började min doktorandanställning hösten 2023.

Jag har sedan tidigare examen på kandidatnivå i socialantropologi vid Stockholms universitet och på mastersnivå i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet. Tidigare har jag arbetat som bibliotekarie, senast inom Stockholms stadsbibliotek.

Forskarskolan ReSource