Emma Román

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

E-post: emma.roman@hb.se

Rumsnummer: D518

Signatur: EARO

Jag är doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap och del av den nationella forskarskolan ReSource. Forskarskolan tar sin utgångspunkt i informationsläsning och källkritik i digitala kulturer med fokus på samspelet mellan föränderliga informationsinfrastrukturer, samhällsinstitutioner, och de krav som ställs på människor i olika roller. Mer specifikt intresserar jag mig för informationspraktiker som anknyter till frågor om miljö och klimat för att undersöka bibliotekets informationsförmedlande roll i förhållande till institutionella villkor och allmänna föreställningar. Mina forskningsintressen rör informationspraktiker, folkbibliotekets roll i samhället och gröna bibliotek. Jag började min doktorandanställning hösten 2023.

Jag har sedan tidigare examen på kandidatnivå i socialantropologi vid Stockholms universitet och på mastersnivå i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet. Tidigare har jag arbetat som bibliotekarie, senast inom Stockholms stadsbibliotek.

Forskarskolan ReSource