Emma Román

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4427

E-post: emma.roman@hb.se

Rumsnummer: C322

Signatur: EARO

Jag är doktorand i Biblioteks- och informationsvetenskap inom den nationella forskarskolan ReSource: Läsningens och källkritikens omvandling i digitala kulturer. Mitt avhandlingsprojekt undersöker hur svenska folkbibliotek omfattas av de klimat- och miljörelaterade utmaningar som samhället står inför. Mer specifikt intresserar jag mig för hur den arena som biblioteken erbjuder för att sprida kunskap genom samtal, föreläsningar, utställningar och litteratur kan vara bidragande i den förändring som klimatkrisen påkallar. Jag började min doktorandanställning hösten 2023.

Jag har sedan tidigare examen på kandidatnivå i socialantropologi vid Stockholms universitet och på mastersnivå i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet. Tidigare har jag arbetat som bibliotekarie, senast inom Stockholms stadsbibliotek.