Hyllor fulla med böcker

Kultur, bibliotek och politik (KUBIK)

Kultur, bibliotek och politik (KUBIK)

Forskargruppen Kultur, bibliotek och politik (KUBIK) arbetar inom ett område som, vilket kan utläsas av rubriken, är omfångsrikt men där några tematiska brännpunkter kan urskiljas:

Kulturförmedling och medborgarnas delaktighet

Här riktas intresset mot hur biblioteken arbetar med läsfrämjande verksamheter, hur de digitala medierna påverkar särskilt ungdomars läsning och vilka följder e-bokens inträde kan tänkas få.

Folkbibliotekens roll i samtidens samhälle

Det gäller frågor om folkbibliotekens roll i samtidens samhälle – utvecklingsgenerator, offentlig arena, kulturinstitution, informationscentral eller andra roller; tekniska innovationer och professionsförändringar; nya politikområden som vill påverka bibliotekens verksamhet (utbildningspolitik, informationspolitik).

Kulturpolitikens förändringsprocesser

Regionernas växande inflytande är en central forskningsfråga, de nya nationella biblioteksstrategierna en annan och en tredje är kulturpolitikens inkorporerande i övergripande nationella ekonomisk-politiska strategier.

Aktiviteter i KUBIK-gruppen

Inom ovanstående teman finns bland annat avhandlingsprojekt, deltagande i större forskningsprojekt samt mindre utredningsuppdrag på gång i gruppen. Forskningsområdet intresserar totalt sett ett tjugotal av institutionens forskare, lärare och doktorander, på alla nivåer.

Verksamheten bedrivs både enskilt och i grupp, både i längre forskningsprojekt som har medel från de stora forskningsfinansiärerna (Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond) och i kortare uppdrag kommissionerade av till exempel sektorsorgan eller myndigheter.

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Externa projektdeltagare