Hyllor fulla med böcker

Kultur, bibliotek och politik (KUBIK)

Kultur, bibliotek och politik (KUBIK)

BiKuSa är en forskargrupp som arbetar inom ett område som, vilket kan utläsas av rubriken, är väldigt omfångsrikt, men några tematiska brännpunkter kan urskiljas:

Folkbibliotekens roll i samtidens samhälle

Det gäller frågor om folkbibliotekens roll i samtidens samhälle – utvecklingsgenerator, offentlig arena, kulturinstitution, informationscentral eller andra roller; tekniska innovationer och professionsförändringar; nya politikområden som vill påverka bibliotekens verksamhet (utbildningspolitik, informationspolitik).

Kulturpolitikens förändringsprocesser

Där regionernas växande inflytande är en central forskningsfråga, de nya nationella biblioteksstrategierna en annan och en tredje är kulturpolitikens inkorporerande i övergripande nationella ekonomisk-politiska strategier.

Kulturförmedling och medborgarnas delaktighet

Här riktas intresset mot hur biblioteken arbetar med läsfrämjande verksamheter, hur de digitala medierna påverkar särskilt ungdomars läsning och vilka följder e-bokens inträde kan tänkas få.

Inom dessa teman finns för närvarande fyra avhandlingsprojekt, deltagande i ett par större forskningsprojekt samt några mindre utredningsuppdrag på gång i gruppen. Forskningsområdet intresserar totalt sett ett tjugotal av institutionens lärare och doktorander, på alla nivåer.

Verksamheten bedrivs både enskilt och i grupp, både i längre forskningsprojekt som har medel från de stora forskningsfinansiärerna (Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond) och i kortare uppdrag kommissionerade av till exempel sektorsorgan eller myndigheter.

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Externa projektdeltagare