Välkommen till Ulla Lindbergs disputation

Välkommen till Ulla Lindbergs disputation där hon försvarar sin avhandling "Exploring barriers to energy efficiency in supermarkets".

Disputationen äger rum den 30 november 2018, kl 13:15 i M404, Högskolan i Borås.
Fakultetsopponent är Dr MariAnne Karlsson, professor vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg.

Ulla Lindbergs doktorsavhandling finns att få från Resursåtervinning, Högskolan i Borås. En kort sammanfattning: Detaljer är viktigt för konsumenter och det behöver detaljhandeln beakta när man försöker skapa en balans mellan energieffektivitet och excellenta butiksmiljöer. Det gäller särskilt livsmedelsbutiker där chefer står inför utmaningen att kombinera kylda matvaror med en trevlig, attraktiv och funktionsduglig miljö för konsumenterna. Genom en unik kombination av uppmätta och upplevda komfortparametrar i livsmedelsbutiker och kvalitativa studier av konsumenternas uppfattningar och beteenden i dessa "foodscapes", bidrar Ulla Lindbergs avhandling med kunskap om hur man kan förbättra energieffektivitet och butikslayout för kyld mat.