Marknadsföring, mode och hållbar konsumtion

Marknadsföring, mode och hållbar konsumtion

I den här forskargruppen studerar vi med kulturella perspektiv hur marknadsföring och mode skapas, utförs och tolkas av olika aktörer i en konsumtionskultur i ständig förändring. Vi är intresserade hur marknadsföring och mode skapas och utförs i praktiken, dvs hur marknadsförare, designers, modeindustri och handel arbetar. Det finns behov av mer kunskap om den roll marknadsföring och mode spelar i samhället i stort. Genom att studera praktiker ges möjlighet till fördjupad förståelse som komplement till vad människor säger att de gör eller vill göra.

Vi studerar också olika aspekter av hållbarhet, ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala dimensioner, kopplat till konsumtion. Förståelse av konsumtion är centralt i byggandet av ett hållbart samhälle. Konsumtion möjliggör tillväxt, välstånd och olika upplevelser, men är inte ensidigt positivt. Alla har inte samma möjlighet att konsumera då det saknas resurser i form av pengar, kunskap och tid. Det går heller inte att bortse från konsumtionens påverkan på miljön. Samhällets stora utmaning är just nu produktionens och konsumtionens påverkan på klimatet. Både överproduktion och överkonsumtion resulterar i ett växande sopberg med negativ påverkan på miljön. Samspelet mellan produktion och konsumtion behöver uppmärksammas och förstås i ett miljöperspektiv, men också i relation till marknadsföring och mode. I forskargruppen ser vi på produktion och konsumtion som komplexa fenomen i en konsumtionskultur. Det innebär att vi problematiserar för att se olika perspektiv och undviker entydigt snäva tolkningar som rätt eller fel. Vi anser att det behövs olika perspektiv, teorier och metoder för att förstå något så mångfacetterat som produktion och konsumtion.

Tvärvetenskaplig forskning som inbegriper olika discipliners perspektiv uppmuntras i forskargruppen. Vår forskning har ofta ett konsumentperspektiv, men även samhälls- eller produktionsperspektiv. Vi arbetar för att nå ut till andra forskare, men också samhället i stort. Vi ser det som angeläget att företag, myndigheter, organisationer, politiker och allmänhet tar del av våra forskningsresultat.

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Till nyhetsarkivet