Ambulanssäkerhet - att vårda i ambulansrummet

Ambulanssäkerhet - att vårda i ambulansrummet

Vårdare i ambulans behöver kunna vårda patienten under säkra förhållanden som i möjligaste mån förebygger framtida yrkesskador. Samtidigt ska patienten under färd vårdas på ett säkert sätt. Det är angeläget att få ytterligare kunskap om hur ett ändamålsenligt och trafiksäkert vårdutrymme i ambulansen skall se ut.

I studien Ambulanssäkerhet undersöks därför ambulanspersonalens erfarenheter av arbetsmiljön i ambulansens vårdutrymme. 

Studien genomförs i form av fokusgruppsintervjuer med ambulanspersonal i två geografiskt skilda regioner.

Preliminärt resultat redovisas i form av vetenskaplig rapportering under 2012.

Studiens resultat kan medverka till bättre design av ambulansfordon och en säkrar miljö för både patient och vårdare.