Att orientera sig och leva i det svenska samhället – en studie om flyktingars informationspraktiker

Att orientera sig och leva i det svenska samhället – en studie om flyktingars informationspraktiker

I studiens första fas har intervjuer genomförts med flyktingar. Intervjuerna har kretsat kring erfarenheter av information i samband med resan till, och ansträngningarna att komma till rätta i, Sverige. Utöver intervjuer har även fokusgrupper och fotografier tagna av deltagarna i studien genererat forskningsdata.

I en andra fas av projektet undersöks genom en enkätstudie svenska folkbiblioteks satsningar på och arbete med att stödja flyktingars integrering i samhället.

I avsikt att identifiera möjliga frågor och områden för framtida studier, innefattar forskningsprojektet också en bibliometrisk undersökning av forskningsfältet utanför biblioteks- och informationsvetenskapen.