Gustaf Nelhans

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 5985

E-post: gustaf.nelhans@hb.se

Rumsnummer: C530

Signatur: GUNE

Gustaf Nelhans är fil dr i vetenskapsteori, universitetslektor och docent i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. Min forskning inom scientometri fokuserar på teoretiska, metodologiska och forskningspolitiska aspekter av den vetenskapliga publikationen i vetenskaplig praxis utifrån ett vetenskaps- och teknikstudieperspektiv (STS). För närvarande är jag ansvarig för HB:s medverkan i den nationella infrastrukturen HUMINFRA finansierad av VR 2022–2028 och föreståndare för Data as Impact Lab som kombinerar maskininlärning av text och citeringsanalys. Jag har också medel från Riksbankens Jubileumsfond för en studie om Publiceringsplattformar 2023–24, samt medverkar som affilierad forskare i Hilde Reinertsens projekt Evalunation, finansierat av Norges Forskningsråd. Jag är ordförande för Kungl bibliotekets forskningsråd, medlem av SUHF:s arbetsgrupp för bibliometri, ledamot i Kungl bibliotekets insynsråd, samt medlem av en referensgrupp för dess uppdra­g att ta fram natio­nel­la rikt­lin­jer för öppen veten­skap 2022-23. Jag har tidigare ansvarat för ett arbetspaket om ”societal impact” i Horizon 2020-projektet Data4Impact.

 

Avslutade projekt

För mer information och akademisk skiss över min forskning: se den engelska versionen av denna sida.

Uppdrag

 • Biträdande handledare för Camilla Lindelöw (2022–)
 • Huvudhandledare för Fereshta Westin (2021–)
 • Studierektor med personalansvar för forskarutbildningen i Biblioteks- och informationsvetenskap 2020–22
 • Delområdesansvarig, Digitala resurser och tjänster inom kultur- och informationsområdet2013-10-01–2017-12-31
 • Medlem av Forsknings- och utbildningsnämnden vid högskolan mellan 2015-02-01 och 2017-12-31.
 • Biträdande handledare för Marco Schirone sedan 2018– 
 • Biträdande handledare för David Gunnarsson Lorentzen 2015–2016 (disp.).
 • Inbjuden expert till gruppen som samlade svaret på forskningsstyrelsens kommittérapport "Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige - FOKUS" (Inbjudet av Anders Nylund, Universitetet i Borås). Nov-dec, 2015

Externa uppdrag sedan hösten 2015:

 • Ordförande för Kungl bibliotekets Forskningsråd (Ref. Andreas Hedberg, secretary) 2022–2023
 • Ledamot av SUHF:s Forum för bibliotekschefers arbetsgrupp för bibliometri) 2020–.
 • Utnämnd ledamot i Kungl. bibliotekets insynsråd för perioden maj 2019-dec. 2021, 2022-24 (ref. Tina Abelin, Utbildningsdepartementet).
 • Inbjuden expertdiskutant om Open Access / Plan S. Riksbankens jubileumsfond, styrelsemöte den 13 maj 2019.
 • Expertråd om användning av bibliometri för att identifiera SDU-områden av styrkor och specialisering, Forskningsstöd och Policytjänster, Syddansk Universitet 2018 (Ref. Esben Flindt)
 • Expertråd om policy för författaradresser, Västra Götalandsregionen 2018 (Ref. Lars Grip)
 • Utnämnd ledamot av Kungl. bibliotekets forskarråd 2018- (Ref. Jonas Nordin, sekreterare)
 • Utnämnd ledamot i en nationell arbetsgrupp om Det nuvarande meriterings- och resursfördelningssystemet mot incitament för öppen åtkomst, Kungl. biblioteket 2017-2019 (Ref. Beat Eellend, sekreterare).
 • Bidragsgivare till bibliometrisk modell för utvärdering av forskningsinverkan i kliniska riktlinjer. ALF-tilldelningen, Vetenskapsrådet 2017 (Ref. Andreas Augustsson, SRC).
 • Inbjuden expert på bibliometri för Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 2017-01-2017-06 20% av heltid (Ref. Lars Grip).
 • Utsedd "klagesensor", för studentuppsatser. Institutionen för arkivistik, Bibliotek och informationsvetenskap, Högskolan i Oslo och Akershus, Norge, Feb, 2016; Jan, 2018.
 • Inbjuden expert till "Hearing angående förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information". Uppdrag av Utbildningsdepartementet, Rosenbad. Dec, 2015
 • Expertkommentator: "Riktlinjer för utvärderande bibliometri i Sverige". (Kommunicerad av SUHF: s forum för bibliotekschefers arbetsgrupp för bibliometri). Nov, 2015
 • SAFER - Säkerhetscenter för fordon och trafik vid Chalmers - kommentarer och förslag till en bibliometrisk prestationsstudie av organisationens forskning. Okt, 2015.
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
 • Vetenskapsteori, Scientometri
 • Marco Schirone, CLS, Chalmers (biträdande handledare)

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Citeringens praktiker – Det vetenskapliga publicerandet som teori, metod och forskningspolitik. Göteborgs universitet: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. 2013

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper