Betydelsen av det tidiga omhändertagandet för prognosen vid stroke

Betydelsen av det tidiga omhändertagandet för prognosen vid stroke

Stroke är en av våra folksjukdomar där man idag gör stora ansträngningar för att förbättra prognosen. Den tidiga vårdkedjan som utgörs av ambulanssjukvården och det mottagande sjukhuset är en kritisk länk där det sannolikt finns utrymme för förbättringsåtgärder, vilka i sig skulle kunna förbättra prognosen.

Föreliggande studie utgår från hypotesen att det finns ett samband mellan effektiviteten i den tidiga vårdkedjan och prognosen vid stroke.

Samtliga patienter i Göteborgs kommun, Södra Älvsborg och NU-sjukvården som antingen fått slutdiagnosen stroke eller åkt ambulans och där bedömts ha en misstänkt stroke, kommer under fyra månader (14 dec 2010 – 14 april 2011) att kartläggas vad avser den tidiga vårdkedjan samt prognos.

Preliminära resultat från studien presenteras i form av  vetenskaplig rapportering under 2012.