Birgitta Wireklint Sundström

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

E-post: birgitta.wireklint_sundstrom@hb.se

Rumsnummer: E746

Signatur: BSU

Jag arbetar som professor inom forskningsområdet Människan i vården och där har min forskning ett speciellt fokus på nära vård, tidig bedömning och optimal vårdnivå för olika patientgrupper inom ambulanssjukvård. Det innebär att vårdarnas vårdande förhållningssätt är ett viktigt område att beforska.

Min forskning har en grundläggande viljeinriktning som innebär att ett vårdvetenskapligt perspektiv i ett medicinskt dominerat vårdområde kan leda till att vårdandet likväl som den medicinska behandlingen kan utvecklas. Detta vill jag fortsätta att utveckla och ta ansvar för. Därför är min viktiga uppgift som senior forskare att tydliggöra att ett vårdvetenskapligt patientperspektiv aldrig kan vara ett ställningstagande för eller emot medicinsk vetenskap eller andra kunskaper. Jag förespråkar ett komplementärt perspektiv på kunskap. Den vårdvetenskapliga synen på människa, hälsa, miljö, vårdande och lidande, som grundas i ett helhetsperspektiv, är ett komplement till andra vetenskaper och en biologisk syn på människan. Båda perspektiven behövs för att kunna erbjuda människor fullständig hjälp och lindrat lidande vid sjukdom och ohälsa. Det är också självklart att vårdare behöver vara lika kunniga inom vårdvetenskap som andra vetenskaper. Vårdandet inom ambulanssjukvård vilar på en mångvetenskaplig kunskap men utgår alltid från ett helhetsperspektiv på den lidande människan.

Det är främst inom PreHospen – Centrum för prehospital forskning som jag driver forskningsprojekt i samverkan med forskarkollegor, doktorander och studenter. Vi arbetar för att vidareutveckla och förbättra vårdverksamheterna inom prehospital akutsjukvård. Personligen drivs jag av ett stort intresse för att få vara med och bygga upp evidens inom vårdande, vård och behandling för akuta insatser som görs dagligen, till exempel inom ambulanssjukvård och larmcentral. Att stärka ambulanssjuksköterskan och andra professioner engagerar mig mycket.

Uppdrag

Akademiska uppdrag inom högskolan

 

 • 2022 Ledamot i Forskningsetiska utskottet vid Högskolan i Borås
 • 2021 Ordförande i bedömargrupp i samband med lokal utbildningsutvärdering vid Högskolan i Borås, för Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster (engelska) och Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap – distans, vid Högskolan i Borås.
 • 2017– Ledamot i Forsknings- och utbildningsutskottet (FUU)
 • 1999–2017 Föreståndare för PreHospen – Centrum för prehospital forskning
 • 2008–2017 Koordinator för Forum för Prehospital FoU inom Västra Götalandsregionen
 • 2013–2016 Ledamot i FoU nämnden
 • 2013–2014 Ledamot i bedömargruppen vid Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) kvalitetsutvärdering av utbildning som leder till specialistsjuksköterskeexamen

Akademiska uppdrag utanför högskolan

 • 2012 Ansvarig för framtagande av: Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor och Svensk Sjuksköterskeförening. Kompetensbeskrivning. Legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. Tillgänglig: http://www.ambssk.se

Uppdrag vid disputationer

 • 2022 21 januari. Opponent för Jason P. Murphy, disputation, Disaster response and preparedness: Focus on hospital incident command groups and emergency department registered nurses, Karolinska Institutet, Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset och Sophiahemmet University, Stockholm, Sweden.
 • 2021 april. Betygsnämnd för Alexander Tegelberg, licentiatavhandling, Department of Public Health and Caring Sciences, Health Services Research, Uppsala University, Sweden.

Referee

 • Journal of Emergency Primary Health Care
 • BMC Nursing
 • BMJ Open

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Förberedd på att vara oförberedd – en fenomenologisk studie av vårdande bedömning och dess lärande i ambulanssjukvård (2005), Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet.

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper