Detaljstyrningens janusansikte

En samskapande studie om hemtjänstens villkor utifrån undersköterskors och omsorgstagares perspektiv

Detaljstyrningens janusansikte. En samskapande studie om hemtjänstens villkor utifrån undersköterskors och omsorgstagares perspektiv

Projektet syftar till att bidra med insikter om både detaljstyrningen och den mer tillitsbaserade styrningens möjligheter och begränsningar inom hemtjänsten. Utifrån en analys av dessa styrformers ”dubbla sidor” kommer projektet att tentativt utveckla alternativa styrformer, som på ett bättre sätt än nuvarande styrformer kan tillgodose såväl undersköterskornas som omsorgstagares behov.

Att hitta nya styrformer inom hemtjänsten har stor samhällsrelevans eftersom denna välfärdssektor har stora utmaningar, inte minst sett till kompetensförsörjning och demografisk utveckling.

Studien genomförs med hjälp av intervjuer, observationer och dagboksanteckningar. Projektet är således väsentligt för att hitta en hållbar arbetsvardag där kompetenser kan omsättas utan att yrkesutövare blir sjuka eller utsätts för exploatering, eller att omsorgstagare inte får sina komplexa behov tillgodosedda.

I projektet är användarna en central del av hela processen, från planeringsstadiet till slutresultat. En arbetsgrupp, där undersköterskor, omsorgstagare, chefer, administrativ personal och politiker ingår, har varit med att utforma projektet. Arbetsgruppen är ett slags nav för återkommande diskussioner och analys. Exempelvis kommer resultat från projektets empiriska material (observationer, kvalitativa intervjuer och undersköterskors dagboksanteckningar) att tas som intäkt för att diskutera mer övergripande utmaningar, problem och möjligheter att utveckla hemtjänstens verksamhet, hur det vardagliga arbetet styrs och organiseras.

Studiens frågeställningar är:

  • På vilket sätt upplever undersköterskor och omsorgstagare att styrningen av hemtjänsten påverkar arbetets innehåll och praktik?
  • Vilka strategier tillämpar undersköterskor för att hantera den ambivalens som finns inbyggd i nuvarande styrformer av hemtjänstens arbete och hur kan detta förstås och förklaras?
  • Vilka alternativa styrformer kan utformas inom hemtjänstens organisation i Borås stad för att tillmötesgå undersköterskornas behov av goda och hållbara arbetsvillkor och omsorgstagarnas behov av en god och rättvis omsorg?

Projektet är förlagt vid FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS)