Expertkompetens för textil innovation

Expertkompetens för textil innovation

Innovationer kan vara avgörande för en organisations framgång. En innovation i egentlig mening förutsätter att processer och produkter förbättras och att de tas väl emot på marknaden och genererar intäkter. Innovationer uppstår i regel genom lärandeprocesser i olika former av samverkan. Ofta hänvisas till framgångsrika innovationssystem i så kallade triple helix-konstellationer, det vill säga där forskning, produktion eller användning och offentliga organ samverkar.

Under 2011 och början av 2012 har en förstudie genomförts, där förutsättningar för innovation undersökts. Företag och ägarstrukturer, produkter, marknader och försäljningskanaler, produktionsmetoder, distributionsmetoder, m.m. har kartlagts genom en enkätundersökning och uppföljande intervjuer med ett flertal företag. Företagens behov av kompetens samt utvecklings- och produktförbättringsprojekt med avseende på deras långsiktiga utveckling och resiliens har identifierats på så sätt. Samtidigt gjordes en genomgång och sammanställning av kompetenser och utbildningsresurser, som kan utnyttjas för uppbyggnad av en innovationsmiljö, och de organisationer som finns i första hand Borås och kringliggande kommuner för att främja företagsutveckling och innovationssystem har analyserats.

Resultatet av förstudien ska sammanställas under mars 2012 i en ansökan till KK-stiftelsen för ett huvudprojekt, där företag och organisationer kan utveckla lärandesystem och innovationsklimat i samverkan med projektkonsortiet. 

Projektet drivs av Textilhögskolan vid Högskolan i Borås i samverkan med forskningsinstituten Imego och Swerea IVF, den innovationsstödjande Inkubatorn i Borås med Textil- och modefabriken och branschorganisationen TEKO.