Förbehandlingstekniker för biologisk behandling av svårnedbrytbara material

Förbehandlingstekniker för biologisk behandling av svårnedbrytbara material

Biologisk nedbrytning av organiskt avfall från hushåll och industri till biogas används redan idag. Tekniken är mycket viktig för att kunna uppnå de miljömål som samhället har gällande en hållbar utveckling och för ett fossilbränslefritt samhälle. Samtidigt innebär tekniken omfattande investeringar i anläggningar som måste drivas mot en maximal belastning och optimerad produktion. Att erhålla en ökad mängd biogas ut samma mängd substrat kan vara av avgörande betydelse. För att möjliggöra en kraftigt utbyggd biogasproduktion är också nya potentiella substrat av stort intresse. Ett sätt att uppnå detta är att förbehandla substratet, vilket idag är ett område där mer kunskap behövs.

Detta projekt avser att fokusera på att undersöka och optimera olika behandlingsmetoder för i första hand homogena men svårnedbrytbara avfallsfraktioner för att med avsikten att uppnå en effektiv biogasproduktion. Resultatet kan leda till nya ekonomiskt mer slagkraftiga biogasanläggningar med kapacitet att behandla råvaror som hittills varit svåra att ta hand om, men också ökat utbyte av befintliga substrat. I projektet kommer man att arbeta fram metoder för att karaktärisera substraten före och efter förbehandling i syfte att öka förståelsen för vad som sker. Ökade kunskaper om substratens karaktär är av stor vikt även för andra tillämpningar.

Slutrapport