Fosfor återföring från flygaska från avfallsförbränning

Fosfor återföring från flygaska från avfallsförbränning

Fosfor är en av de viktigaste näringsämnena för våra grödor, det är också en naturresurs som är på väg att ta slut. Inom en snar framtid är all ”rena” (fria från höga halter kadmium) fosfor-ådror slut och redan i dag bryts fosfor som är både förorenad med tungmetaller och har låga fosforkoncentrationer, eftersom vi redan använt det bästa materialet.

Men fosfor finns överallt runt om kring oss i samhället och förorsakar bl a. övergödning. Mycket kommer från den fosfor vi brutit och tex. använt som konstgödsel och som nu spritts ut i mark och vattendrag. Det är hög tid att börja ta tillbaka denna fosfor för att säkra framtidens matförsörjning. Att återföra fosfor är dock en komplicerat och det finns få fungerande processer trots mycket forskning på området.

En intressant fosforkälla som identifierats är avfallsflygaska från samförbränning av avfall med höga fosforkoncentrationer som avloppsslam, rötslam eller slaktavfall. I Sverige produceras i dag ca 200 000 ton avfallsflygaska som istället för att nyttiggöras, deponeras i första hand på Langøya i Norge. Detta projekt syftar till att återföra fosfor från avfallsflygaska från svenska avfallsförbränningsanläggningar som identifierats som potentiella framtida fosfor källor. En av dessa är Borås Energi och Miljös avfallsförbränningsanläggning. Projektet är ett återuppstartsprojekt där fokus är på fosfor, men även andra ämnen i askorna ska undersökas.