HAZARD

HAZARD

UTMANING
Hamnar, terminaler och lagringsanläggningar ligger ofta nära bostadsområden, vilket kan utsätta ett stort antal människor för konsekvenserna av olyckor. FARA-projektet behandlar dessa problem genom att samla räddningstjänster, andra myndigheter, logistikoperatörer och etablerade kunskapspartner.

MÅL
FARA-projektet syftar till att mildra effekterna av nödsituationer i större hamnar i Östersjöregionen. De typer av säkerhetsskyddsolyckor innefattar exempelvis läckage av farliga ämnen, bränder på passagerarfartyg i hamn, oljeutsläpp i hamnområden samt explosioner av gaser eller kemikalier.

AKTIVITETER FÖRBÄTTRA SÄKERHET OCH SÄKERHET
FARA samlar räddningstjänster, andra myndigheter, logistikoperatörer och etablerade kunskapspartner. FARA möjliggör bättre beredskap, samordning och kommunikation, effektivare åtgärder för att minska skador och förlust av liv i nödsituationer och hantering av nödsituationer genom att förbättra:

harmonisering och genomförande av säkerhets- och säkerhetskoder, standarder och föreskrifter
interoperabilitet av resurser genom gemensamma övningar
kommunikation mellan nyckelaktörer och mot allmänheten
användningen av riskanalysmetoder och
antagande av ny teknik.

Länk till HAZARD