Helikoptersjukvård – vårdande möten med patienter som drabbats av ett tidskritiskt tillstånd

Helikoptersjukvård – vårdande möten med patienter som drabbats av ett tidskritiskt tillstånd

Patienter som drabbas av ett tidskritiskt medicinskt tillstånd kräver snabb prehospital bedömning och behandling och oftast snabb transport till definitiv vård. Detta kan vara avgörande för patientutfallet. För att minimera tiden från bedömning till behandling, vilket sänker dödligheten och sjukligheten, är det viktigt med en välkoordinerad vårdkedja. En effektiv användning av mark- och luftburen ambulanssjukvård är viktigt i en sådan vårdkedja.

Syftet med projektet är att beskriva om skillnader föreligger i mortalitet och sjuklighet, bedömning och behandling av två tidskritiska tillstånd, traumatisk hjärnskada (THS) och akut myokardinfarkt (MI) hos patienter som bedömts av markburen respektive luftburen ambulanssjukvård.

Projektet består av en beskrivande observationsstudie och en jämförande kohortstudie. Inklusionskriterier är patienter som anses drabbas av THS och akut MI, som behandlas av markburen eller luftburen ambulanssjukvård i regionerna Uppsala, Jämtland, Dalarna och Värmland.

Resultaten förväntas ligga till grund för ytterligare studier som syftar till att optimera användningen av markburen och luftburen ambulanssjukvård.

 


 

Projektet är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna, Centrum för klinisk forskning, Landstinget Dalarna och PreHospen, Högskolan i Borås.