I-Tex - Intelligent användning av innovativa textila material för en friskare patientnära sjukhusmiljö

I-Tex - Intelligent användning av innovativa textila material för en friskare patientnära sjukhusmiljö

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är Sveriges fjärde största dödsorsak och orsakar samhället enorma kostnader och personliga lidanden. Vårdkostnaden för VRI uppgår i Sverige årligen till ca 3700 Mkr. Näst efter kontaktsmitta via händer är smitta via kläderna den mest betydelsefulla.

Projektet syftar till att med samlad kunskap och nya textila (inkl. non-woven) material minska smittspridningen och bakterietillväxten i känsliga miljöer, vilket leder till en renare sjukhusmiljö och minskat antal VRI.

Detta skall ske genom att kartlägga sjukhusens bakteriella miljö och studera vårdrutiner för att kunna skapa och använda innovativa textilier som exempelvis är bakterieadsorberande, bakterietillväxthämmande eller avger goda bakterier som konkurrerar ut sjukdomsalstrande bakterier.

Konsortiet består av en bred och tvärsektoriell konstellation av akademi (HB), institut (SP, SIK, Swerea IVF), industri (FOV, Innu-Science (I-S), SCA, Kwintet, Borregaard (BG), Textilia, COOR) och offentliga sektorn (Södersjukhuset (SöS), Capio S:t Görans Sjukhus (StGS)).

Projektet kommer vara en kreativ oberoende och objektiv mötesplats där vi tillsammans skapar nya innovativa material som i kombination med nya kunskaper om smittspridning, vårdmiljön, städmetodik och bakteriell påverkan leder till ökad samhällsnytta i form av minskade vårdkostnader och mer konkurrenskraftiga svenska företag. Konsortiet är väl lämpat till att tackla den valda samhällsutmaningen eftersom vi är en fullständig värdekedja, från råvaruleverantör till vårdavdelning, och ett det finns stort engagemang från medlemmarna.

Att påverka samhället och beslutsfattare är ett övergripande mål som vi tillsammans inom projektet kommer att arbeta mot.

Mål för projektet

Att genom en smart användning av innovativa funktionella textilier och non-woven material skapa en friskare patientnära sjukhusmiljö, med syfte att minska antalet VRI.