Initial Breastfeeding Experience Questionnaire (IBEQ) – instrument development, validation and psychometric analysis

Initial Breastfeeding Experience Questionnaire (IBEQ) – instrument development, validation and psychometric analysis

Projektet syftar till att utifrån tidigare genomförda fenomenologiska studier som berör kvinnors initiala amningsupplevelser utveckla, validera och psykometriskt testa ett mätinstrument/frågeformulär där kvinnor kan skatta sin amningsupplevelse. Frågeformuläret kommer att delas ut till ca 400 kvinnor som påbörjat amning, med eller utan svårigheter under 2015-2016. Projektet är empiriskt och kommer att analyseras utifrån en statistisk ansats.