Inkludering för bildning

Inkludering för bildning

2007 tillhörde de fem resultatmässigt sämsta kommunerna i landet vad avser behörighet och övergång till gymnasiet, genomsnittlig meritpoäng i årskurs nio samt andel godkända i samtliga ämnen. Målsättningen var att tre år senare ha hundraprocentig gymnasiebehörighet, samtliga elever godkända i alla ämnen och betydligt höjd meritpoäng. 2010 hade man nått målet och tillhör nu landets mest framgångsrika skolkommuner.

Vägledande för arbetet är ett inkluderande perspektiv vilket innebär att särskilda undervisningsgrupper och andra grupperingar för elever i skolsvårigheter lagts ned och den specialpedagogiska verksamheten införlivats med den ordinarie undervisningen. Vidare har omställningsarbetet utgått från relevant och aktuell pedagogisk forskning som också utgjort en viktig komponent i personalens kompetensutveckling.

Det ansvariga undervisningsrådet vid Skolinspektionen, Ulla-Britt Norin, säger efter inspektionen 2010 i en intervju:

- Jag har arbetat med inspektion i sex år och hunnit besöka många skolor och kommuner. Detta är det bästa exempel jag sett.

Projektets huvudsyfte är att ur ett institutionsteoretiskt perspektiv identifiera och analysera faktorer av betydelse för den ökade måluppfyllelsen. Som en delstudie följs också två årskullar med elever under deras fortsatta studieväg på gymnasiet. Datainsamling sker genom intervjuer, observationer och dokumentanalys.

De första delrapporterna har publicerats under 2012. Ytterligare delrapporter planeras under 2014 och en slutrapport är planerad till 2015.

  • Persson, Elisabeth & Persson, Bengt (2011). Inkludering för ökad måluppfyllelse ur ett elevperspektiv. Paideia 2011 (02), 49-58. Dafolo förlag, Fredrikshavn, Danmark 
  • Persson, Bengt & Persson, Elisabeth (2012). Inkludering och måluppfyllelse: att nå framgång med alla elever. 1. uppl. Stockholm: Liber
  • Persson, Elisabeth (2013). Raising achievement through inclusion. International Journal of Inclusive Education, 17(11), 1205-1220.
  • Tillgänglig via: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13603116.2012.745626
  • Persson, Bengt & Persson, Elisabeth (2013). Inklusion og målopfyldelse – udvikling for alle elever. 1.udgave, 1 oplag. Fredrikshavn: Dafolo forlag

Länk till Inkludering för bildning