Lokal informations betydelse för källsortering

Lokal informations betydelse för källsortering

Projektet inleddes 2011 i ett pilotområde, en del av stadsdelen Norrby i Borås, och gav positiva resultat. Två viktiga faktorer har tagits upp i denna studie: 1) avståndet till återvinningsstationen, 2) behovet av information om hur och varför man ska sortera avfallet. Ytterligare en studie kommer att genomföras.

Målet är att utveckla nya metoder för att nå ut med information till invånarna. En förstudie i detta pilotprojekt visar att majoriteten av invånarna föredrar att få information ansikte mot ansikte. Informationen ska vara så enkel som möjligt och samtidigt vara mycket tydlig. Resultatet av projektet skulle kunna användas som vägledning för de politiker och ingenjörer som är involverade i avfallshanteringssystem. Den lokala information som tas fram avser att åstadkomma en atmosfär i området som engagerar alla invånarna att aktivt delta i källsorteringssystemet. 

Resultaten av detta projekt kommer att analyseras för att se om ett sådant informationssystem kan vara lämpligt för att hantera problemen med källsortering. Även andra aspekter såsom integration i ett mångkulturellt område kommer att analyseras.