Mikrosvamp för bioraffinaderi och kretslopp

Mikrosvamp för bioraffinaderi och kretslopp

För att öka värdet av produktionen från sin skogsråvara har Nordic Paper i Säffle (NP) tillsammans med bioteknikföretaget Cewatech AB (CWT), Göteborg odlat ätliga zygomyceter (mikrosvampar) på NPs sulfitlut. Med stöd från Vinnova 2010-2011 byggdes en pilotanläggning vid bruket som givit stabil och kostnadseffektiv framställning av svampbiomassa till fiskfoder. Svampbiomassan har under 2013 prövats i utbyte mot lika vikt fiskmjöl i fiskfoder till foreller av världens tredje största fiskfodertillverkare, varvid tillväxthastigheten ökade.

Men produktion i större skala skapas nya utmaningar vad gäller odling, skörd, tvättning och torkning, vilket man avser att optimera med ny teknik, som utvecklats för cellulosa vid Karlstads Universitet. Svampbiomassa från den kontinuerliga piloten i Säffle kan starta satsvisa odlingar i andra näringsrika sidoströmmar även på andra platser för att spara transporter.

Från svampbiomassan kan man även framställa kitosanrikt cellväggsmaterial (CWM) som har rikligt med positiva laddningar och antibakteriell effekt. Detta skall prövas för sårbehandling och för att hindra spridning av antibiotikaresistenta bakterier som de fruktade Multipelt Resistenta Stafylokockerna (MRSA) och enterobakterierna (ESBL), vilka sprider sig särskilt inom sjuk- och äldrevård. Intresse föreligger även för prövning som vaccinförstärkare (adjuvans) för vaccination på slemhinnor och som läkemedelsbärare för fördröjd frigörning (sustained release).

Vid upprening av CWM kan de övriga svampkomponenterna tas till vara för att användas som fiskfoder, vilket förbättrar produktionsekonomin och minimerar utsläpp.

Sammantaget ska fem delprojekt bearbetas:

  • syrgasöverföring – Maria Sandberg, FD, Karlstad universitet
  • avlutning, tvättning, pressning och torkning samt energiåtervinning –  Lars Nilsson, professor, Karlstad universitet, Jonas Berghel, docent, Karlstad universitet.
  • framställning och utprovning av cellväggsmaterial för medicinsk  användning –Anders Edebo, MD, CWT, Lars Edebo, MD, prof., CWT.
  • Alternativa substrat från avfall och sidoströmmar -  Mohammad Taherzadeh, Tekn.D, professor, Högskolan i Borås (HB), och  Patrik Lennartsson, Tekn.D, lektor, HB.
  • industriell anpassning, Henrik Kjellgren, FD, Nordic Paper.