Miljötestbädd för textilåtervinning

Miljötestbädd för textilåtervinning

Ett effektivt incitament för att öka återvinning av textil är utveckling av nya, innovativa återvinningsmetoder där man tar till vara högsta möjliga materialvärde från de textilfraktioner som samlas in. Man måste med andra ord lämna dagens situation präglad av låg återvinningsgrad och lågvärdig prestanda hos återvunna produkter för att istället åstadkomma hög återvinningsgrad och högvärdiga sekundärprodukter.

För att kunna visa potentialen av återvunnet textilt material som råvara till nya produkter krävs en samlad kunskapsresurs som kan undersöka, utvärdera och testköra återvunnet material med fokus på flera olika applikationsområden. Swerea IVF med Textilhögskolan som huvudpartner startar därför upp en testbädd inom textilåtervinning som kommer vara geografiskt placerad i Västra Götaland.

Intressenter är produktägare, återvinningsföretag (även insamling och sortering), och industri samt offentliga aktörer med intresse av textila produkter eller motsvarande produkter där återvunnen textil kan användas som råvara in i processen. Genom testbädden för materialåtervinning av textil kommer kunskapen gällande materialströmmarnas sammansättning, tillämpningar för återvunnen textil, kemikalieinnehåll i textil och dess påverkan på slutprodukten att öka dramatiskt. Dessutom kommer det ekonomiska värdet hos återvunnet material demonstreras genom att avfallsflöden och materialfraktioner leds vidare till ”rätt” slutprodukter i ett öppet cirkulärt flöde. Genom korrekt användning av det återvunna materialet kommer testbädden bidra till att gå från market push till market pull och även ge incitament för ökat fokus på snabb, effektiv och ekonomisk insamling och sortering. Stor vikt kommer också att läggas på att hindra farliga kemikalier i insamlat material att gå vidare i det cirkulära flödet.