Nursing and caring in prehospital emergency care research: An integrative systematic review

Nursing and caring in prehospital emergency care research: An integrative systematic review

Det saknas forskningsöversikter som kartlägger prehospital vårdforskning generellt. Dessutom saknas forskningsöversikter av prehospital akutsjukvård. Bristen skapar oklarhet kring den forskning som gjorts avseende dess inriktning, omfattning och fokus. Syftet med denna litteraturgranskning är därför att undersöka tillgänglig forskning inom prehospital akutsjukvård/ambulanssjukvård med fokus på vårdvetenskaplig forskning (Caring Science). Peer reviewed artiklar i databaserna: Cinahl, PubMed/Medline, Web of Science, Scopus och Cochrane under senaste 10 år.