Nya mätmetoder för övervakning av nätstabilitet i elektriska nät

Nya mätmetoder för övervakning av nätstabilitet i elektriska nät

Sverige står inför en omfattande utbyggnad av småskalig förnyelsebar kraftgenerering på distributionsnätsnivå. Detta kommer i grunden att förändra distributionsmönstret av elenergi från dagens centraliserade kraftproduktion till en mera decentraliserad, där många småskaliga produktionsanläggningar kommer att vara utplacerade över ett stort geografiskt område. Exempelvis så är Energimyndighetens önskemål att vindkraften skall generera 30 TWh år 2020, vilket motsvarar 5000 (!) nya vindkraftverk. Dessa vindkraftverk, och andra småskaliga förnyelsebara produktionsanläggningar, kommer att påverka både elkvaliteten och nätstabiliteten.

Den förväntade utvecklingen mot en mera småskalig och förnyelsebar kraftgenerering i kombination med ett elnät, som redan nu på många håll tangerar sin maximala överföringskapacitet, visar på nödvändigheten av forskningsinsatser med fokus på att utveckla metoder och algoritmer för realtidsövervakning av nätstabiliteten. En effektiv on-line övervakning av nätstabiliteten kan eventuellt innebära att nätoperatören får en tidig varning om att instabilitet håller på att utvecklas och kan då vidtaga nödvändiga åtgärder, såsom t.ex. omkopplingar i nätet, och därigenom förhindra att ett kostsamt strömavbrott uppstår.

Vision och övergripande mål

Forskningsprojektet ska ge nya kunskaper om hur nätstabiliteten påverkas när småskalig förnyelsebar kraftproduktion står för en större andel av den totala kraftgenereringen. Dessa kunskaper skall användas för att utveckla nya mätmetoder för övervakning av nätstabiliteten. Förhoppningen är att dessa nya mätmetoder kommer att implementeras i framtida instrument och bidrar till att minska antalet störningar och feltillstånd i elnätet.

Samarbetspartners

  • Vattenfall
  • Unipower
  • KK-stiftelsen