Nyanlända biblioteksguider

Nyanlända biblioteksguider

En grundläggande idé för projektet är att biblioteksguiderna ska understödja bibliotekens verksamheter för nyanlända biblioteksanvändare.

Det övergripande syftet med forskningsprojektet Biblioteksguider är att, i relation till de mål och förhoppningar som de tre folkbibliotekens projekt grundats i, belysa vad som har bidragit till att möjliggöra och/eller försvåra projektets genomförande; samt att sätta ljus på sådant som kan vara värt att veta om man i andra bibliotekssammanhang avser att genomföra det slags insatser som de tre bibliotekens projekt syftar till. 

Publikationer relaterade till projektet

Nowé-Hedvall, K., Pilerot, O. & Ögland, M. (2021). Stärkta bibliotek: Uppföljning av satsningen Stärkta bibliotek 2018-2020. Kulturrådet. 

Pilerot, O. (2019). Nyanlända biblioteksguider: En studie av nyanlända medarbetare på folkbibliotek. Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.