Ökad fosforåtervinning från avloppsslam med kadmium-sänka genom en innovativ enstegs förbränningsprocess

Ökad fosforåtervinning från avloppsslam med kadmium-sänka genom en innovativ enstegs förbränningsprocess

För att nå ett resurseffektivt samhälle måste materialloopar utvecklas. Fosforloopen är speciellt viktig för att säkerställa en hållbar matproduktion. Över 90% av den P-gödsel som används för matproduktion i världen kommer från fosforgruvor och enligt många experter räcker dessa gruvreserver endast 50 till 100 år. Fosforn från matproduktionen går via näringskedjan, genom människan till avloppet och fångas in i slammet. Slammet innehåller därför mycket fosfor och en del sprids i dag som gödsel på jordbruksmark. Slam innehåller inte bara fosfor, det innehåller även mediciner, resistenta bakterier, mikroplaster, dioxiner och tungmetaller som hamnar på åkrarna. Om slammet förbränns, produceras en fosforrik aska och alla föroreningar förutom tungmetallerna förstörs. Genom den innovativa förbränningsprocessen kan tungmetallerna förångas, kvar blir då en ren P-rik bottenaska att användas som P-gödsel. Tungmetallerna, t.ex. Cd, plockas bort från kretsloppet, en så kallad kadmium-sänka.

Slutrapport

Här kan du ladda ner och läsa projektets slutrapport