PreSISe-1 - Prehospitalt BeslutsStöd för Identifiering av Sepsisrisk

PreSISe-1 - Prehospitalt BeslutsStöd för Identifiering av Sepsisrisk

I PreSISe 1 läggs grunden till beslutsstödet och långsiktig förvaltningsmodell. Sepsis är ett vanligt och allvarligt tillstånd som drabbar upp till 40 000 personer årligen i Sverige och med en mortalitet på upp till 20%. Tidig identifiering samt snabb handläggning och behandling är avgörande för utgången. En majoritet av patienterna har sin första kontakt med den prehospitala vården, och bör därför identifieras redan här.

Dagens prehospitala verktyg är baserade på vitalparametrar i form av t.ex. checklistor och kritiseras för att vara för ospecifika. Ett prehospitalt AI-beslutsstöd har stor potential att öka precisionen i den tidiga bedömningen och därmed korta tiden till behandling, öka överlevnad och minska komplikationerna.I projektet kommer patientjournaler från avslutade sepsisstudier att användas för att utveckla ett AI-baserat beslutsstöd. Utvalda AI-metoder kommer att utvärderas i termer som prestanda och användaracceptans/förståelse. Beslutsstödet integreras i ambulansens IT-stöd,”ambulansjournalen”, där det arbetar med aktuella data och vid risk för sepsis indikerar detta för användaren. Detta skiljer sig på flera sätt från dagens situation. Dels krävs inte att personalen i ett första läge misstänker sepsis och dels kan det bygga på mer information än endast vitalparametrar, framförallt symptom. Det senare har i studier visat sig ha stort prognostiskt värde. En viktig del i projektet handlar om visualisering och nyttiggörande. Härska sättet som beslutsstödet fungerar, och hur resultaten presenteras och påverkar vårdprocessen, studeras och utvärderas tillsammans med verkliga användare. Som en viktigdel i nyttiggörandet kommer frågor kring CE-märkning, ansvar och långsiktig förvaltning av data och beslutsstöd att studeras.