ProSAFe

ProSAFe

Syftet med ProSAFe är att förbättra hälsa och välmående hos äldre genom att utveckla nya, innovativa, skyddande lösningar som kan förebygga fallrelaterad skada. Fall är en av de vanligaste orsakerna till skada hos äldre och bidrar till stort mänskligt lidande. Förutom långa behandlings- och rehabiliteringstider kan fallskador leda till nedsatt rörlighet, minskad social kontakt, depression eller till och med dödsfall.

Fallolyckor kostar det svenska samhället runt 11,6 miljarder kronor varje år, i form av direkt sjukvård samt indirekta kostnader till följd av ökat vård- och omsorgsbehov. Trots att olika typer av fallskadepreventiva lösningar finns på marknaden är de ofta förknippade med stigma och uppfattas som obekväma. Acceptansen bland äldre är därför låg. Dessutom kan den relativt höga kostnaden för dessa motverka storskaliga inköp.

Projektet består av ett tvärvetenskapligt konsortium som kommer samla information om äldreomsorgens och hälsovårdssektorns behov av fallskadepreventiv utrustning och utforska relevanta tekniska lösningar och tillverkningsprocesser som används inom andra högrisksektorer. För att höja acceptansnivåerna kommer hinder och motivatorer för användning av skyddande lösningar att undersökas i nära dialog med äldre-representanter och vårdgivare.

Genom att uppmuntra användningen av effektiva skyddslösningar kommer projektet bidra till att minska risken för fallrelaterade frakturer vilket i sin tur främjar hälsosammare liv för personer i alla åldrar.

Se även projektets fortsättning: ProSAFe - Personligt skydd mot fallskador - förbättrad livskvalitet hos äldre - Steg 2