Rapid biogas production using flocculating bacteria and membrane bioreactors

Rapid biogas production using flocculating bacteria and membrane bioreactors

Projektet avser att skapa plattformar för samarbete och kompetensutveckling över gränser genom s.k. arbetsmöten och kurser under 3 år. Utifrån denna kompetensutveckling kan sedan forsknings- och utvecklingsprojekt drivas betydligt mer effektivt och målinriktat.

Mål för forskningsprojekten är bland annat att med hjälp av flockulerande bakterier och membranreaktorer undvika att befintliga toxiska ämnen påverkar produktionen negativt. Erfarenheten från de svenska lärosätena Högskolan i Borås och Chalmers är stor inom området biogasproduktion. Tillsammans med de mycket goda och långa samarbeten som existerar mellan dessa ansökande svenska och indonesiska lärosäten skapar vi i projektet goda förutsättningar för ett effektivt, framgångsrikt och långsiktigt samarbete inom biogasproduktion.

Externa forskare i projektet: