Rättssäkra muntliga och visuella examinationer

Projektledare - Emma Almingefeldt och Elaine Börjesson

Rättssäkra muntliga och visuella examinationer

Bakgrund

Det saknas en process och system för riktlinjer kopplat till muntliga och visuella tentamen på alla akademier vid Högskolan i Borås liksom vid övriga lärosäten i Sverige. Då muntliga och visuella examinationer är en form av myndighetsutövning behöver vi utveckla dessa och ge studenterna möjlighet att ompröva myndighetsbeslut, liksom UKÄ (2020) lyfter ”Möjligheterna att ompröva betygsbeslutet underlättas om den muntliga examinationen dokumenteras av lärosätet” (s.8). När det gäller detta skriver UKÄ (2020) även att ”flexibilitet i rättsliga frågor utan stöd i tydliga regler leder lätt till godtycke, vilket är motsatsen till förutsebarhet och därmed ett rättsosäkert tillstånd (s.15). Ett rättsosäkert tillstånd uppstår när system för dokumentation, lagring och gallring saknas och när ord står mot ord när studenter begär omprövning av sitt betyg. Idag spelar ett mindre antal lärare in ljud eller ljud och bild vid muntliga examinationer, men dessa inspelningar sparas inte på ett av högskolans anvisat ställe, utan på diverse olika ställen och oftast på ett personligt konto, vilken examinator inte har tillgång till. Om läraren slutar så försvinner också möjligheten för studenten att ompröva sitt betyg. För de lärare som för tjänsteanteckningar vid muntliga och visuella examinationer så finns inga riktlinjer hur dessa bör skrivas eller var de ska sparas.

Syfte 

Projektet syftar till att ta fram högskoleövergripande och rättssäkra riktlinjer för muntliga och visuella examinationer som är väl kända av all personal som på något sätt är involverade kring hantering av muntliga och visuella examinationer. Detta innefattar hands-on guider till studenter, lärare och administratörer samt anvisade system som bör användas för att följa de framtagna riktlinjerna och gällande regler för examinationer och informationshantering. Dessa riktlinjer kommer att gälla både examinationer som sker på campus och online samt oavsett om tentamen genomförs individuellt eller i grupp. I riktlinjer och rutiner är syftet att inkludera rutiner för hur närvaro vid muntliga och visuella examinationer ska registreras med hjälp av digital teknik då det idag händer att det blir fel i rapportering av vilka studenter som har deltagit eller inte vid den muntliga eller visuella examinationen.