Fönster

Hupp - Högre utbildning, politik och profession

Hupp - Högre utbildning, politik och profession

Hupps medlemmar tar del av och är engagerade i dels ett övergripande program med seminarier, diskussioner och samarbeten, dels i specifika skrivprojekt, projektansökningar och inbjudna gäster som lyfter mer fördjupande tematik. Inför varje träff skickas en inbjudan till medlemmarna som inbegriper en agenda och aktuellt underlag för diskussion.

Innehållet av den årliga verksamheten bestäms gemensamt och med god marginal. De teman som berörs under 2023-2024 ska lyfta:

  • Högskolans uppdrag och professioner i förändring
  • Genus och jämställdhet i högre utbildning
  • Marknadisering och digitalisering av högre utbildning
  • Lärarprofessionens innehåll

Hupp är starkt knuten till verksamheten i forskarskolan SPETS (Studies in Professional Education and Training for Society) samt till den internationella tidskriften Journal of Praxis in Higher Education (JPHE). Hupp samverkar också med andra ämnesrepresentanter och forskargrupper på Högskolan i Borås: Forskargruppen SOLWE, samt representanter från Vårdvetenskap, Biblioteksvetenskap och Polisiärt arbete. Utöver det har Hupp också ett omfattande nätverk nationellt.

Målet för Hupp är att gruppen ska utvecklas till att bli en stark och intressant forskningsmiljö för en växande grupp forskare/lärare/doktorander. Gruppen ska också gemensamt och regelbundet ansöka om externa medel, kontinuerligt publicera forskning både nationellt och internationellt, samverka med nya och tidigare etablerade forskningsmiljöer samt utveckla nya ytor för möten och projekt. Flera av gruppens medlemmar är också aktiva inom den nya miljön ”Yrkeskunskap och professionsutbildning i välfärden”.

Journal of Praxis in Higher Education

Tidskriften är högskolans första pedagogiska tidskrift, med ett tema som både nationellt och internationellt knyter till pedagogiskt arbete, till högskolepedagogiska frågor, lärarutbildning och lärarprofession, men också till kritisk högre utbildningsforskning. Tidskriften har sin bas i en stark internationellt forskningstradition samt internationellt välrenommerade forskare via vår redaktion och vårt nätverk av seniora granskare.

Journal of Praxis in Higher Education

Redaktion

  • Editor-in-Chief: Petra Angervall
  • Senior Editors: Kathleen Mahon, Kalypso Filippo, Johanna Mellén, Zach Taylor, David Hoffman, Sara Kh Soltani, Laura Louise Sarauw, Trine Fossland, Valgerður S Bjarnadóttir, Chelseaia Charran, Zach W Taylor, Susanne Strömberg Jämsvi, Martina Lazarevska och Aurora Newkirk.
  • Guest Editor: Bruce Macfarlane
  • Assistant Editors: Regan Borer

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare