Route to Paris

Forskningsprojekt i det tvärvetenskapliga projektet studerar de svenska skogarnas potential att bidra till ett klimatneutralt samhälle. Mer specifikt studeras förutsättningarna att införliva klimatsmarta åtgärder inom ramen för ett hållbart skogsbruk för att på så sätt nå målen i Parisavtalet.

Route to Paris

Genom att lära från tidigare omställningar analysera koldioxidflöden och substitutionseffekter i samhället baserat på olika skogsscenarier, analysera konsumtionen av olika trävaror, samt engagera berörda intressenter i dialogprocesser är avsikten att identifiera förutsättningar och hinder för att uppnå klimatmålen i samspel med ett hållbart skogsbruk. Vi kommer också i nära samarbete med berörda aktörer att identifiera och utveckla innovativa policyverktyg och skötselmetoder som syftar till att stimulera skogsägare över hela landet att tillämpa ett klimatsmart skogsbruk.

Högskolan i Borås medverkar med delprojektet Understanding consumption of wood products.

Delprojektledare: Karin M. Ekström

Pamflett Route to Paris: Forskning om skogens klimatnytta.pdf

Länk till Route to Paris