Samverkan kring kompetensförsörjning - temporär arbetskraft som strategisk framgångsfaktor

Samverkan kring kompetensförsörjning - temporär arbetskraft som strategisk framgångsfaktor

Projektet handlar om att identifiera nya innovativa samarbetsformer mellan inhyrare och uthyrare av temporär arbetskraft. Begrepp som dynamisk handlingsförmåga, flexibilitet och rätt kompetens är nyckelord för både inhyrare och uthyrare. Exempel på nya samarbeten identifierade från en inledande workshop är: hur bemöta kraftiga fluktuationer i orderingång, hur bevara rätt kompentens, hur kan instrument för kvalitativ feedback skapas samt hur bör upphandlings- och uppföljningsmodeller utformas? Nya samarbetsformer kan förekomma mellan inhyrare-uthyrare, inhyrare-inhyrare och uthyrare-uthyrare.