Sjukförsäkringens förändring utanför den parlamentariska demokratin

Förklaringar till Försäkringskassans förändrade tillämpning av aktivitetsersättning och sjukpenning 2008–2018

Sjukförsäkringens förändring utanför den parlamentariska demokratin

Projektets syfte är att öka kunskapen om varför socialförsäkringssystemet har förändrats utanför den parlamentariska demokratin. Som fall studeras Försäkringskassans tillämpning och tolkning av aktivitetsersättning och sjukpenning 2008–2018. Båda dessa system har förändrats de senaste åren vilket lett till en mer åtstramande politik för sjuka. Detta har skett utan att socialförsäkringsbalken har förändrats. För att uppfylla syftet söker projektet svar på den övergripande forskningsfrågan:  

- Varför har den förvaltande institutionen inom socialförsäkringssystemet förändrat sin tillämpning av en oförändrad lagstiftning?  

Projektet utgår från ett styrnings- och organisationsteoretiskt ramverk och ämnar undersöka huruvida Försäkringskassan över tid responderat på olika former av styrning och hur detta påverkat tillämpningen, alternativt om myndigheten själv haft olika bevekelsegrunder att förändra sin tillämpning. Projektet kommer undersöka tre olika, men inte sinsemellan uteslutande, förklaringar.  

F1: Försäkringskassans handlingsutrymme och interna kultur skapar variationer i tillämpningen över tid
F2: En förändrad formell politisk styrning av Försäkringskassan har modifierat tillämpningen
F3: Försäkringskassan anteciperar politiska beslut och utmaningar utan att invänta nya direktiv  

Genom att undersöka om och hur den politiska styrningen eller myndighetens egna bevekelsegrunder påverkar praxisen kan vi begripliggöra utvecklingen inom delar av sjukförsäkringen (aktivitetsersättning och sjukpenning). I frågeställningen ryms därmed både förklaringsmodeller till den förändrade tillämpningen och vilken rationalitet som ligger bakom förändringen. Projektets empiriska syfte är att ge ett kunskapsunderlag för en mer politisk-effektiv styrning av delar av socialförsäkringen.