Sociala aspekter inom avfallshantering

Sociala aspekter inom avfallshantering

Avfallshanteringen i Sverige såväl som i Sjuhärad arbetar utifrån källsortering. Detta innebär att invånarna måste sortera allt avfall hemma. Således är invånarnas roll för att öka systemets prestanda avgörande. Resultatet av en förstudie på pilotområden i Borås visar att cirka 50 procent av innehållet i de plastpåsar som använts för att separera mat och brännbart avfall var felsorterat. En grov uppskattning visar att de beräkningsbara kostnaderna för denna felaktiga sortering är mer än 13 miljoner kronor vilket innebär att felaktig källsortering utgör en stor samhällskostnad. Dessa resultat visar hur viktigt det är att invånarna deltar aktivt och effektivt i källsorteringsprocessen. Detta projekt fokuserar på att hitta lösningar för att underlätta sorteringen för de deltagande invånarna i systemet. Projektet kan även utveckla de tillgängliga källsorteringssystemen som redan existerar samt bidra till att aktörerna hittar ett effektivare sätt i det nya systemet.

Syftet med projektet är att skapa ett analysverktyg för att skapa, utveckla och förbättra människors beteende inom sopsortering och avfallsförbränning.

Genom att

  • föreslå ett enkelt och praktiskt system för att öka källsorteringen i olika kommuner
  • skapa en modell för att kunna kommunicera och sprida information till invånare om sopsortering
  • förbättra beslutsfattandet kring avfallshanteringen

Projektet genomförs genom aktionsforskning. Det genomförs av forskare på Högskolan i Borås med hjälp av aktörer i Sjuhäradskommunerna. Inledningsvis har man mätt avfallsmängden i olika pilotområden genom plockanalys. Vidare genomförs intervjuer och föra samtal med invånarna för att undersöka vilka faktorer som styr deras beteende. Dessa faktorer kan sedan användas för att påverka invånarna i en positiv riktning och öka effektiviteten i källsorteringsprocessen. Resultatet förväntas leda till att befintliga avfallssystem påverkas och förändras. Efter att dessa förväntade förändringar har skett ska ytterligare en plockanalys genomföras.

Projektet genomförs under två år.