Studier av utnyttjandet av hjärtstartare vid kammarflimmer före ambulansens ankomst

Studier av utnyttjandet av hjärtstartare vid kammarflimmer före ambulansens ankomst

En enorm satsning görs idag för att placera ut hjärtstartare i samhället. Det är viktigt att studera konsekvenserna av detta.

I föreliggande studie utgår man från följande frågeställningar:

  1. Andelen fall i Sverige med kammarflimmer som defibrilleras med hjärtstartare före ankomst av ambulans kommer successivt att öka på grund av en tilltagande utplacering av hjärtstartare i samhället
  2. Överlevnaden bland dessa patienter kommer att vara högre än för övriga patienter med kammarflimmer.

Samtliga patienter med kammarflimmer i det svenska registret för hjärtstopp utanför sjukhus kartläggs från och med 1 januari 2008 – 31 december 2013 med ovanstående frågeställningar. Såväl överlevnad som cerebral funktion studeras i relation till om patienten defibrillerats innan  ambulansen anlände och i så fall av vem.

De preliminära resultaten av studien presenterades på Svensk HLR rådets guidelines konferens i oktober 2011. De visar på en mycket hög överlevnad.