Termisk behandling av avfall - utrustning för pyrolys, förgasning och förbränning

Termisk behandling av avfall - utrustning för pyrolys, förgasning och förbränning

Avfall och inte minst hushållsavfall är idag ett mycket stort problem i många länder och i takt med att mängderna tenderar att öka så ökar också kraven på tekniska system att hantera detta. Ett system som används i flera länder är förbränning. Detta gör att en stor del av energiinnehållet kan tas tillvara och användas vid produktion av el och värme. Dock finns det fortfarande tekniska svårigheter vid förbränningen som inbegriper inmatning av material, sintring av oorganiska material samt korrosion förutom rening av gas- och vätskeformiga utsläpp.

Detta tillsammans med en relativt låg verkningsgrad för avfallsanläggningarna öppnar upp möjligheter för andra tekniker. Förgasning av avfall (vid låg temperatur) har stor potential för att bidra till ett ökat energiutnyttjande och samtidigt minska inverkan på de oorganiska föreningarna och i speciella lägen är pyrolys det bästa alternativet för att ytterliga skapa bra förutsättningar att kunna ta hand om askan. Detta projekt är inriktat på vetenskaplig utrustning och innefattar en helt nyutvecklad utrustning. Utrustningen ska vara placerad på Högskolan i Borås och vara en del i det nya laboratoriet för förbränning, förgasning och pyrolys.