Testbädd Ellinge

torkning, pyrolys och produktifiering av avloppsslam

Testbädd Ellinge

Testbädden inom projektet, torkning och pyrolys avloppsslam från olika avloppsreningsverk, kan liknas vid en pilotanläggning och byggs på Ellinge avloppsreningsverk i Eslöv.

Ett kompetensteam bestående av universitet, forskningsinstitut och företag är kopplat till testbädden. Testbädden är delfinansierad av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova. VA SYD är koordinator för projektet.

Projektet förväntas resultera i att relativt outforskade alternativ för hantering av avloppsslam och återföring av växtnäring kommer att belysas och utforskas så att VA-organisationer ska kunna investera i tekniken utan att behöva göra egna pilotstudier. Förutom effekter på systemnivån gällande infrastrukturen för slamhanteringen, kan nya giftfria växtnäringsprodukter anpassade till dagens och framtida jordbruk minska import av mineralgödsel och göra Sverige mer självhushållande av resurser som krävs för en hållbar och mer självförsörjande matproduktion.

Kommunal avloppsvattenrening genererar restprodukten slam, som innehåller nästan all fosfor som återfinns i avloppet samt en stor del av det organiska materialet. Ett förbud för slamspridning på åkermark diskuteras, men oavsett ett förbud eller ej, ser VA-organisationer ett behov av komplement/alternativ till dagens slamhantering.

Målsättningar

Projektet ska

  • Erhålla drifterfarenheter och optimera driftbetingelser för torkning och pyrolys av olika typer av avloppsslam.
  • Skapa nya, bättre marknadsanpassade gödselprodukter av avloppsslam.
  • Skapa en innovationsplattform för framtida, alternativ slamhantering.

Länk till Testbädd Ellinge