Tema Informations- och kommunikationsteknik (TIKT) - Verksamhetsbeskrivning fas 2

Tema Informations- och kommunikationsteknik (TIKT) - Verksamhetsbeskrivning fas 2

Resultaten från de första två åren avspeglar en unik utveckling av teknik, t.ex. användningen av spel- och simuleringsteknik inom offentlig verksamhet, en unik kunskapsuppbyggnad mellan olika forskningsområden, t.ex. datalogi och informations- och biblioteksvetenskap samt framtagning och genomförande av efterfrågad forskarutbildning inom temats inriktning. Temat är nu moget för att integrera Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås forskning inom IKT mer formellt och på ett djupare plan, resulterande i en integrerad forskningsmiljö som är nationellt såväl som internationellt konkurrenskraftig. Målet är att skapa en gemensam plattform för forskningssamverkan, innovation och nyttiggörande i samproduktion med offentlig sektor och näringsliv. På lång sikt bidrar TIKT därmed till att öka möjligheterna för små och medelstora företag att – i samproduktion med akademi, näringsliv och offentlig sektor – delta i forsknings- och innovationsprojekt, som gör att nya konkurrenskraftiga produkter och lösningar kan nå marknaden och som härigenom stärker regionens internationella konkurrenskraft.

Arbetet inom de ursprungliga sju styrkeområdena har påvisat att det finns tre återkommande forskningsområden inom IKT som visat sig vara särskilt framgångsrika: Information and data science, simuleringsbaserad träning samt innovativa digitala tjänster. Mot bakgrund av det lyckosamma samarbetet under de första två första åren ämnar TIKT att ytterligare förstärka och formalisera det påbörjade samarbetet under de kommande två åren genom att fokusera på dessa tre områden, detta under samlingsnamnet IKT Väst (ICT West). Följande övergripande aktiviteter planeras inom IKT Väst:

– Utveckla och fördjupa samarbetet kring gemensamma styrkeområdena inom IKT. Under de två första åren tillämpade TIKT en tämligen bred ansats för att identifiera styrkeområden. En utveckling och fördjupning innebär att TIKT kommer att fokusera samarbetet till ovan nämnda tre områden, som visats sig vara särskilt framgångsrika när det gäller såväl vetenskapliga resultat, synergieffekter erhållna i samproduktion med forskningspartners av betydelse för VGR.

– Formalisera och synliggöra samarbetet inom TIKT genom inrättandet av en virtuell forskningsgrupp – kallad ”IKT Väst” – som spänner över bägge lärosätena. Målsättningen är att IKT Väst ska bli ”den första som kontaktas” när det gäller ovanstående tre områden, vare sig det gäller vetenskapliga frågeställningar från akademi eller förfrågningar om samarbete från näringsliv. Konkret kommer en webbportal att skapas, som ingång till IKT Väst:s alla aktiviteter inom såväl forskning som utbildning. Ett virtuellt laboratorium kommer att kopplas till portalen för att möjliggöra testning och utvärdering av lösningar inom ovanstående tre områden, samt för demonstration av utvecklade applikationer. Det virtuella laboratoriet ger större möjligheterna till att verifiera framtagna lösningar utifrån näringslivs- och samhällsnytta samt utgör en tydlig ingång för samproduktion med aktörer inom offentlig verksamhet och näringsliv.

– TIKT har varit mycket framgångsrikt när det gäller att engagera externa partners i forsknings-samverkan. Under de kommande två åren kommer temat att verka för att ytterligare stärka relationen med existerande partners samt för att utöka basen av samarbetspartners. Därigenom stärks lärosätenas samverkan, såväl nationellt som internationellt.

– En framgångsfaktor för TIKT har varit etablerandet av unika samarbeten mellan olika vetenskapliga discipliner och olika applikationsområden inom IKT. Under de kommande två åren kommer TIKT att arbeta för att hitta nya konstellationer där IKT kombineras med andra