Undervisning i ett virtuellt campus

Högskolan i Borås

Undervisning i ett virtuellt campus

Bakgrund och personerna bakom projektet

Bakom projektet ligger Emma Almingefeldt och Elaine Börjesson som båda arbetar med lärarutbildningar på Institutionen för pedagogik och har mångårig erfarenhet av att  undervisa på distans. Nedstängningarna kopplat till Covid innebar dock att all undervisning plötsligt skulle hållas på distans och ett nytt och stort behov av skapa nya former för distansundervisning uppstod. Detta är ett behov som projektledarna anser  kvarstår även efter pandemin, eftersom många studenter uppfattade det som positivt att bli mer fria att söka vilka utbildningar de vill oberoende av geografisk plats. Högskolan Borås behöver därför fortsätta att utveckla former för utbildningar på distans i våra ordinarie verksamheter

Idag bedrivs Högskolan i Borås distansutbildningar ofta synkront via den digitala mötestjänsten Zoom. De stora utmaningarna med denna typ av distansundervisning på högskolenivå är många. Ett stort problem är att studenter som inte har kameran på under synkron undervisning i videomöten inte känner sig delaktiga (Dafgård, 2020). Videomötesmediet för dessutom med sig ett annat problem för de deltagare som har sin kamera på. Studier visar nämligen att deltagarna, framför allt de kvinnliga, lägger mycket tid och fokus på att se på den egna kamerarutan, vilket också visat sig vara en orsakerna bakom det av Bailenson (2020) myntade begreppet Zoom fatigue (Bailenson, 2020, Ratan, Miller & Bailenson, 2022).

De digitala mötestjänster som finns på marknaden är i grunden inte utvecklade för undervisning och det finns ett stort behov av att utforska digitala lärmiljöer som passar bättre för detta. Det ligger i Högskolan i Borås intresse att utveckla och använda sig av digitala lärmiljöer som känns visionära, moderna och uppdaterade.

Syfte

Syftet med projektet är att tillsammans med flertalet pilotgrupper genomföra undervisning i Metaverse i distansutbildningar och utröna om detta kan påverka kvarvaron positivt. Undervisningen i Metaverse kommer att initieras och faciliteras inom projektet som också kommer att vara ett av de första nationellt som testar att använda Metaverse som en potentiell lärmiljö.

I syftet ingår också att utforska nya undervisningspraktiker för distansundervisning inom högre utbildning. Högskolans mål är bland annat att vara ett attraktivt lärosäte som attraherar både studenter och lärare och för att nå detta mål behöver vi utveckla och testa nya miljöer för lärande vilka känns visionära, moderna och uppdaterade och där professionell undervisning kan bedrivas. Idag finns också ett större tryck på att erbjuda undervisning online och då behöver miljöer för detta utvecklas där professionell undervisning kan ske och där lärare och studenter kan mötas och interagera.