Utvärdering av Smart Textile-baserad metod mot muskelspasticitet

Utvärdering av Smart Textile-baserad metod mot muskelspasticitet

Utvärdering av ny innovativ smart textile-baserad metod mot muskelspasticitet – Erfarenheter från patienter och professioner. Föreliggande ansökan gäller forskningsmedel för att komplettera en pågående klinisk utvärdering av ett nytt smart textile -baserat behandlingskoncept, ”Elektrodress”, mot oönskade muskelspänningar (spasticitet) som är vanliga vid cerebral pares (CP) och efter stroke. Det övergripande syftet med den kliniska utvärderingen är att ge underlag till om "Elektrodress" ska erbjudas som ett subventionerat hjälpmedel.

Vi vill addera en kvalitativ studie till den kliniska dokumentation av "Elektrodress" som redan pågår, som tydligt kan beskriva patienternas och professionernas erfarenheter från behandlingen och deltagandet i den kliniska studien. På detta sätt skapas en bredare och djupare kunskap kring de olika aktörernas erfarenheter av stort värde vid tolkningen av den kliniska studien. Studien ligger i linje med Högskolans devis ”Vetenskap för Profession”. Målet är att främja den enskilde patientens välbefinnande och hälsa. Utöver den kompletterande informationen kring patientnytta kan den nu planerade kvalitativa intervjustudien öka kunskapen och förståelsen för dynamiken i, samt möjligheter och svårigheter vid, samverkan mellan universitet, hälso- och sjukvård och kommersiella intressen samt tydliggöra dessa effekter och ge värdefulla bidrag till hur denna samverkan kan utvecklas vid planering och genomförande av framtida projekt. Studien genomförs i samverkan mellan Högskolan i Borås, Södra Älvsborgs sjukhus och Universitetssjukhuset i Linköping.