COAT

Länk till COAT anhörigsamtal på Nka.


COAT, Carers Outcome Agreement Tool, är ett vetenskapligt framtaget instrument för planering, uppföljning och utvärdering av stöd till anhörigvårdare.

Forsknings- och utvecklingsarbetet genomfördes i Sverige och England och bygger på tidigare forskning avseende anhörigstöd, brukarmedverkan och partnerskap vid ÄldreVäst Sjuhärad, Högskolan i Borås och Universitetet i Sheffield. Projektet genomfördes med stöd från Socialstyrelsen.

Det färdiga instrumentet består av fyra frågeformulär och baseras på områden identifierade som viktiga av anhöriga som vårdare en närstående. Till varje område hör en stödplan för planering av åtgärder, uppföljning och utvärdering av den överenskomna hjälpen. En användarguide som vänder sig till de anhöriga och en manual som vänder sig till vård- och omsorgspersonalen har utarbetats.

Instrumentet har utvecklats och testats i konsultationer med anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Det stora intresse och positiva gensvar som framkommit från alla berörda grupper under projektets gång talar för att det finns en ökande vilja att möta anhörigvårdare där de är och att arbeta tillsammans med dem. Planeringsinstrumentet för anhörigstöd, COAT, kan vara till stor nytta i ett sådant arbete.

Projektet utvärderades under 2009.

Rapporten "Planeringsinstrument för anhörigstöd" (Socialstyrelsen)

Läs mer om COAT:

Artikel i FoU Sjuhärads nyhetsbrev nr 2 2010, sid 4
Artikel i ÄldreVäst Sjuhärads nyhetsbrev nr 1 2006, sid 3 
Artikel i ÄldreVäst Sjuhärads nyhetsbrev, nr 2 2005, sid 2-3

Artikel i Journal of Research in Nursing "Developing a model of participatory research involving researchers, practitioners, older people and their family carer (2006) 

Kontaktpersoner:

Lennart Magnusson
Verksamhetsledare Nationellt kompetens-
centrum Anhöriga, projektledare COAT
Tel: 0480-41 80 21, Mobil:0706-302 321
E-post: lennart.magnusson@anhoriga.se