Information om behandlingen av personuppgifter i samband med publicering av bilder och filmer

Personuppgiftsansvarig

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som sker av högskolan.

Vilka personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som behandlas är bilder och/eller filmer med dig. Beroende på sammanhanget kan även andra uppgifter om dig komma att behandlas, till ex­empel namn, kontaktuppgifter, arbete eller studier, eller andra uppgifter som du lämnar om dig själv.

Varför personuppgifterna behandlas

Personuppgifterna behandlas för att informera om och marknadsföra högskolan och dess verksamhet. Till ex­empel kan det handla om information om högskolans utbildningar och forskning eller marknadsföring av konferenser och andra event vid högskolan.

Behandlingen innebär att personuppgifterna publiceras i tryckt och/eller digital form, till exempel högskolans webbplats och sociala medier, presentationer, nyhets­brev, annonser, broschyrer, affischer och andra tryck­saker.

Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse.

Utöver denna behandling behandlas personuppgifterna även på det sätt som krävs för att uppfylla de krav som ställs i lag eller annan författning, till exempel arkiv­lag­stiftningen och offentlighets- och sekretesslagen. Den rättsliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse.

Vilka som kan ta del av personuppgifterna

Behandlingen i form av publicering av dina person­uppgifter på till exempel högskolans webbplats och sociala medier innebär att uppgifterna blir offentliga och att de kan få en mycket stor spridning.

Högskolan är en myndighet. Bilder, filmer och annan information som dina personuppgifter ingår i är därför som huvudregel allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut till den som begär det i enlighet med offentlighetsprincipen.

Högskolan kan inte kontrollera eller begränsa andras eventuella användning av dina personuppgifter. 

Hur länge personuppgifterna sparas

Som myndighet är utgångspunkten enligt arkivlag­stiftningen att allmänna handlingar ska bevaras, dvs. sparas för all framtid. Högskolan följer dessa regler om bevarande och gallrar (raderar/förstör) all­männa hand­lingar enligt gällande gallringsregler och beslut.  

Detta innebär att högskolan kan vara förhindrad att gallra bilder, filmer och annan information om dig.

Personuppgiftsbiträden

Förutom publicering och det övriga utlämnande som högskolan kan behöva göra, använder sig högskolan av utomstående leverantörer (personuppgiftsbiträden) för drift av och förvaltning av it-tjänster, till exempel lagring. Ett personuppgiftsbiträde kan behöva ha till­gång till dina personuppgifter för att kunna utföra sitt upp­drag, men de får aldrig ta del av mer uppgifter än vad som är nödvändigt eller behandla uppgifterna i strid med högskolans instruktioner.

Vissa personuppgiftsbiträden är baserade i tredje land (land utanför EU). Om vi lagrar information som inne­håller personuppgifter hos sådana biträden sker det på grund av att EU-kommissionen bedömt att landet upp­fyller kraven på en så kallad adekvat skyddsnivå eller att det har vidtagits lämpliga skyddsåtgärder.

Viktigt om överföring av personuppgifter till USA i samband med publicering i sociala medier

När bilder, filmer eller andra uppgifter om dig publiceras i sociala medier kan dina personuppgifter komma att föras över till företag i USA. Skyddet för personuppgifter i USA motsvarar inte det skydd som garanteras inom EU genom GDPR, vilket kan inne­bära vissa risker. Till exempel kan möjligheterna till rättslig prövning av frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter i USA vara begränsade.

För att publicera bilder, filmer eller andra uppgifter om dig i sociala medier behövs ditt samtycke.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig och begära rättelse eller radering av dessa. Du har också rätt att invända mot behandlingen och begära att behandlingen begränsas, till exempel begära att uppgifter om dig avpubliceras.

Dessa rättigheter är inte ovillkorliga och kan inte alltid mötas, till exempel är högskolans möjligheter att gallra information begränsade.

När behandlingen sker med ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ett återkallat samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades.

Frågor och klagomål

Om du har frågor eller synpunkter kring behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill använda dina rättigheter är du välkommen att kontakta avdelning kommunikation via e-post, kommunikation@hb.se.

Om du är missnöjd med behandlingen kan du vända dig till högskolans dataskydds­ombud via e-post, dataskydd@hb.se.

Du har också alltid rätt att vända dig med klagomål på högskolans behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet. Läs mer på webbplatsen www.imy.se.

Du kan läsa mer om hur vi behandlar våra personuppgifter.