Nya mål och strategier beslutade

Vy över campus och staden

Det var den 9 december som högskolans styrelse fattade beslut om det nya dokumentet ”Mål och strategier för Högskolan i Borås 2021–2025”. Dokumentet ska gälla från och med budgetåret 2021.

– Det är glädjande att vi nu kan presentera de mål och strategier som ska styra vår verksamhet de kommande åren. Detta är något, som tillsammans med vår vision, påverkar alla medarbetare i det dagliga arbetet och som påverkar den riktning högskolan tar framåt, säger rektor Mats Tinnsten.  

Kommande process

I verksamheten börjar nu ett arbete med att ta dessa mål och strategier vidare. Akademier och enheter ska arbeta vidare med dokumentet, och verksamhetsplanerna för aktuell period ska genomsyras av de nya målen och strategierna.

– Det här dokumentet får inte bli en hyllvärmare, utan ska aktivt användas i verksamheten. Det finns en plan för hur detta ska gå till och nu påbörjas implementeringsarbetet, fortsätter han.

Mål: Det attraktiva lärosätet

För att möta de utmaningar och förväntningar som högre utbildning och forskning står inför är det viktigt att Högskolan i Borås är ett attraktivt lärosäte. Det attraktiva lärosätet bejakar och uppmuntrar det fria och kritiska tänkandet, ifrågasätter etablerade sanningar, utmanar och deltar i samhällsdebatten med ett vetenskapligt förhållningssätt. Vid ett attraktivt lärosäte respekteras olika åsikter och kompetenser och där finns en förmåga att föra en konstruktiv diskussion baserad på fakta. Det attraktiva lärosätet tar ansvar för framtiden och de mål som formulerats i Agenda 2030. Det medför att ett globalt perspektiv och jämställdhetsintegrering är självklara aspekter för utbildning och forskning. Det attraktiva lärosätet är attraktivt för såväl nuvarande som framtida studenter och medarbetare. Det attraktiva lärosätet bedriver sin verksamhet tillsammans med externa samverkansparter inom offentlig sektor, näringsliv och kulturliv.

– I och med detta mål har vi tydliggjort den akademiska friheten samtidigt som vi visar på det ansvar vi tar för framtiden. Det här är ett fundamentalt viktigt mål för oss på högskolan och det ska bli väldigt spännande att se hur vi som organisation kan genomföra strategiarbetet så att vi tar viktiga steg mot att uppfylla det.

Mål: Kompletta akademiska miljöer 2.0

För att säkerställa en hög kvalitet i utbildning och forskning vid Högskolan i Borås ska verksamheten bestå av kompletta akademiska miljöer. En komplett akademisk miljö utmärks av en balans och en nära relation mellan utbildning och forskning med examenstillstånd på alla nivåer i utbildningssystemet. En komplett akademisk miljö kännetecknas av nationellt och internationellt erkända miljöer samt hållbar utveckling, jämställdhet och internationalisering i enlighet med Agenda 2030. En komplett akademisk miljö har en välutvecklad samverkan med det omgivande samhället samt en balans mellan anslagsfinansierad och externt finansierad forskning.

– Det här målet är ett viktigt begrepp som vi vill hålla fast i men samtidigt vill vi visa på förnyelsen inom själva målen, därav 2.0. De flesta av er känner igen begreppet från tidigare mål och strategidokument men nu vill vi ta ytterligare steg i den riktningen. I detta mål ligger även vår ambition om universitetsstatus som vi fortsatt har, säger han.

Strategier

Följande strategier ska användas för att uppnå målen:

  • digitalisering
  • profilering
  • miljöer för lärande
  • tillsammans och gränsöverskridande

– Strategierna ska hjälpa oss att nå målen och i förlängningen stödja vår vision. I detta sammanhang får vi nog säga att vi tack vare pandemin har fått en flygande start när det gäller digitaliseringsarbetet. Viktigt framåt blir naturligtvis avvägningen mellan campus och distans i ett nytt normalläge. Jag är övertygad om att samtliga strategier kommer att generera spännande verksamhet framöver, avslutar Mats Tinnsten.

Bakgrund

Styrelsen beslutade i februari 2020 om en ny vision för högskolan. De nya målen och strategierna har arbetats fram utifrån visionen och en omvärlds- och nulägesanalys. Dokumentet kallades inledningsvis ”Utbildnings- och forskningsstrategi”.

Läs mer

Ta del av hela dokumentet ”Mål och strategier för Högskolan i Borås 2021–2025” i diariet, dnr. 601-20