Tyck till om hållbar utveckling – nya mål för högskolan ska sättas

Hållbar utveckling är prioriterat för högskolan och nya mål för perioden 2021–2030 ska arbetas fram för att sedan beslutas av rektor under hösten. Utgångspunkten för arbetet är högskolans vision och policy för hållbar utveckling, FN:s Agenda 2030 med de 17 globala målen samt högskolans uppdrag och åtaganden i samhället. Det finns från 2020 också skarpa krav i regeringens regleringsbrev för lärosäten att rapportera vad som konkret görs för att bidra till Agenda 2030.

Birgitta Losman, högskolans hållbarhetsstrateg, och Nils Lindh, handläggare för hållbar utveckling, berättar om arbetet:

– I samråd med rektor har vi valt ett nytt arbetssätt, där ett mer övergripande måldokument tas fram för att sedan fördjupa arbetet inom den ordinarie verksamhetsplaneringen. Redan i nästa vecka välkomnas medarbetare och studenter in till dialogmöten via Zoom där vi tillsammans ska diskutera de centrala målen, förslag på prioriteringar utifrån Agenda 2030 och vad vi konkret ska göra för att nå målen.

Varför är detta viktigt?

– Högskolan har en stark påverkan på hållbar utveckling, både direkt som organisation och genom våra kärnuppdrag; utbildning, forskning och samverkan. Vi är miljöcertifierade och har skarpa målsättningar bland annat på klimatområdet, där vi förbundit oss att vidta åtgärder för att minska våra ekologiska fotavtryck. I det tidigare hållbarhetsarbetet har den sociala dimensionen av hållbar utveckling varit nedtonad. I de nya målen vill vi att högskolans fina arbete med social hållbarhet ska bli tydliggjort, samtidigt som miljöprofilen vässas ytterligare.

– Vi vet att engagemanget, kunskapen och drivet att nå målen i Agenda 2030 är mycket starkt hos medarbetare och studenter vid högskolan. De centrala hållbarhetsmålen syftar snarast till att synliggöra och kommunicera detta. Några frågor är extra viktiga för Högskolan i Borås och det har vi prövat att uttrycka i diskussionsunderlaget, som fortfarande är helt öppet för diskussion och förändringsförslag, säger Birgitta Losman och Nils Lindh.

Hur kommer synpunkter från anställda och studenter att tas till vara?

– Vi tar in synpunkter vid dialoger, ger möjlighet till alla att mejla in synpunkter och tar fram ett förslag på centralt måldokument i augusti med hjälp av arbetsgruppen. Integrationen av hållbarhetsarbetet vid varje akademi/enhet i organisationen sköts av respektive ansvarig chef, men vi finns som bollplank och stöd för de som så önskar, säger Birgitta Losman och Nils Lindh.

– Centralt för högskolan är att bidra till att studenterna, både under sin utbildningstid och sedan i sina professioner, får med sig verktyg och kan medverka till att bygga ett hållbart samhälle. Inom forskningen prioriteras hållbar utveckling. Vi strävar efter att fortsatt driva ett systematiskt förbättringsarbete för att minimera verksamhetens miljöbelastning. Tidigare fanns en strategigrupp för hållbar utveckling vid högskolan, men från och med nu har rektor beslutat att ordinarie besluts- och kvalitetsråd, där akademichefer, verksamhetsstöd och kommunikationschef finns representerade, utgör strategigrupp även för hållbarhetsarbetet. Detta för att frågorna ska få den tyngd de behöver ha i högskolans utvecklingsarbete.

– En förutsättning för att driva arbetet för hållbar utveckling åt rätt håll är aktiv medverkan från både medarbetare och studenter. De centrala målen anger färdriktning, men det stora jobbet görs av medarbetare och studenter i vardagen. Och här blir det spännande att från i höst integrera hållbarhetsarbetet starkare i verksamhetsplaneringen. Vi stöttar gärna akademier, verksamhetsstöd och stab i detta arbete, säger Birgitta Losman och Nils Lindh.

Arbetsgruppen

Arbetsgruppen som arbetar med målen utgörs av Kim Bolton, prorektor, Linda Borglund, samordnare för jämställdhetsintegrering, Katarina Ek, t.f. chef för rektors stab, Åsa Grahn, studentkåren, Ulrika Ekholm, sammankallande för högskolans interna miljörevisorer, Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg, och Nils Lindh, handläggare för hållbar utveckling. Arbetsgruppen har regelbundna möten varannan vecka.

Var med och påverka! Välkommen till dialogmötena via Zoom!

Dialogmötena är öppna för alla medarbetare och studenter och kräver ingen föranmälan, välj ett passande datum att delta.

1. Dialog 16 juni kl. 08:00–09:30 (Zoomlänk) 

2. Dialog 16 juni kl. 14:30–16:00 (Zoomlänk) 

3. Dialog 23 juni kl. 14:30–16:00 (Zoomlänk) 

Tyck till om målen via mejl senast 21 augusti till: miljoledningssystemet@hb.se

Läs mer

Diskussionsunderlag till dialogmötet:

Diskussionsunderlag, Agenda 2030 – mål 2021–2030 vid HB 16 juni 2020.pdf

Nya Högskolegemensamma Mål för hållbar utveckling 2021-2030.pdf

Läs mer om högskolans hållbarhetsarbete